gb dk it nl si se arabic

STAGES - Strutural Transformation to Achieve Gender Equality in Science

השקעה של 15 דקות ריכוז מצידך תעניק לך...

הצצה אל דפוסי החשיבה הלא-מודעת שלך. האם יש שם הטיות המשפיעות על תפיסת עולמך? קדימה, הבה נברר.

להמשיך

גילוי נאות: מחקר זה נערך במסגרת מיזם FP7 STAGES. זהותך כמשתתפ/ת לא תיחשף. לא ייאסף כל מידע אישי מזהה. ייעשה שימוש אך ורק בנתונים מקובצים, והמידע שיוצג בדו"חות או במאמרים לא יאפשר זיהוי של אף משתתף בודד. בהתאם לנוהג המקובל, הנתונים שלך יישמרו 10 שנים, שבמהלכן תינתן גישה אליהם רק לחוקרי מיזם זה. כל המידע שיישמר יהיה מוגן בססמה.